De huurdersvereniging Geertruidenberg is een aanspreekpunt voor huurders van Thuisvester.nl in de gemeente Geertruidenberg

MededelingenPrestatieafspraken 2021


Geplaatst op: 12-01-2021

GEMEENTE, THUISVESTER EN HUURDERSVERENIGING GEERTRUIDENBERG ZIJN HET EENS OVER AMBITIEUZE PLANNEN 2021.

Op 11 december 2020 hebben de Huurdersvereniging en de gemeente Geertruidenberg met Thuisvester de prestatieafspraken getekend.

In dat convenant staan de wijzigingen in de woningwet per 1-1-2021 die ervoor zorgen dat de vrije toewijzingsruimte voor middeninkomens verandert. De inkomensgrens van meerpersoonshuishoudens om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, wordt verhoogd.
Voor eenpersoonshuishoudens wordt de inkomensgrens verlaagd. Per saldo komen hierdoor meer middeninkomens in aanmerking voor een sociale huurwoning. Er blijft vervolgens 7,5% vrije toewijzingsruimte over voor hogere-inkomensgroepen. Thuisvester gaat in 2021 in gesprek met de huurdersorganisatie over de vrije toewijzingsruimte van 7,5% voor de hogere inkomens.

De drie partijen willen inzetten op een breed netwerk van partners, die samen problemen oppakken, denken en handelen vanuit: verantwoordelijkheid naar DE HUURDER.

Procedures en uitvoeringen moeten meer in het zicht komen. Belangrijke thema’s zoals duurzaamheid en levensduurbestendig wonen moeten de visie gaan bepalen.

Inwoners moeten voldoende kans krijgen om een huurwoning te krijgen binnen de gemeente. De kansen moeten worden vergroot en gemeenschappen in stand worden gehouden. Dat zijn de thema’s vanuit de gemeente.
De Huurdersvereniging beaamt het belang daarvan. Mensen moeten in de eigen gemeente kunnen blijven wonen en een eigen plekje krijgen. Er moet ruimte komen om te bouwen en er moet een goed gesmeed geheel van gemaakt worden door de drie partijen.

De huurder komt op de eerste plaats en moet prettig en naar tevredenheid kunnen wonen. Daar maakt de Huurdersvereniging zich hard voor.

Door Thuisvester is € 35.000.000, - uitgetrokken t.bv. de gemeente Geertruidenberg. Grotendeels voor de verduurzamingsopgaven. Alle woningen krijgen een nieuw energielabel ten gunste van de duurzaamheid. De huurders krijgen tijdig informatie hierover.

In dit bedrag is € 10.000.000, - voor nieuwbouw begroot. Er is al veel bereikt op gebied van het sociaal domein. Het project Zoutmanstraat is vanuit Thuisvester en de Huurdersvereniging en de bewonerscommissie tot een goed einde gebracht.

In de toekomst zullen de huurders geënquêteerd worden om zodoende meer inzicht te krijgen in hun bevindingen. Er wordt goed geluisterd naar wat er leeft onder de huurders. Aan het eind van het jaar zal de evaluatie hiervan besproken worden en gekeken naar wat een en ander heeft opgeleverd.

In een goed vertrouwen en samenwerking tussen Gemeente, Thuisvester en huurdersvereniging gaat 2021 goed van start.